Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Zwartekoffie

Artikel 1 – Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Bedrijf: de natuurlijke persoon die handelt uit een beroep of bedrijf of de rechtspersoon, die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten of bedrijven aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Naam van ondernemer

 1. Zwartekoffie.nl, gevestigd te Ede , correspondentieadres: Hoorn 2a, 6713 KR Ede, telefoonnummer 0318-260 000 KvK nummer: 60464984, Handelsnaam van Weerspiegeling Btw nummer: NL 143628598 B02 e-mailadres:info@zwartekoffie.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en elke tot stand gekomen overeenkomst en bestelling tussen ondernemer enerzijds en consument of bedrijf anderzijds.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt op de website van de ondernemer aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument of het bedrijf zo spoedig mogelijk kosteloos digitaal worden toegezonden.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 4. Alle afbeeldingen en/of specificatie gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument of het bedrijf duidelijk is wat de rechten verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  -de prijs, inclusief belastingen;
  -de eventuele verzendkosten;
  -de wijze waarop de overeenkomsten tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  -het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  -de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of het bedrijf van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 2. Indien de consument of het bedrijf het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de bestelling.
 3. In geval van een abonnement is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het betreffende product.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van een of meer producten heeft consument of bedrijf de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het producten resp. de producten door consument of bedrijf.
 2. Tijdens de bedenktijd zal consument of bedrijf zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 3. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product deugdelijk verpakt en in de origineel gesloten verpakking aan de ondernemer retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Een product waarvan de verpakking geopend is geweest wordt niet aanvaard.
 4. Indien consument of bedrijf gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de verzendkosten (heen- en retour) voor zijn rekening. Ongefrankeerde of onder rembours geretourneerde bestellingen worden niet aanvaard.
 5. Indien de consument of bedrijf een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Openstaande facturen kunnen hierbij worden verrekend.
 6. Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten:
  -verbruiksgoederen
  -producten die bij het aanbod ondubbelzinnig als ‘uitverkoop’ of anderszins als ‘actieproduct’ zijn aangemerkt.

Artikel 7 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw , maar exclusief verzendkosten. De bestelling wordt onverzekerd verzonden.
 2. Bestellingen boven de € 55 zijn gevrijwaard van verzendkosten alsmede koffieabonnementen vanaf 1500 gram per maand.
 3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde en gepubliceerde periode.
 4. Prijsverhogingen op geplaatste bestellingen zijn niet mogelijk, tenzij dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foute prijs te leveren.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer brandt de koffiebonen iedere week. Koffie is altijd gegarandeerd vers. Zwartekoffie levert altijd op maandag, woensdag en vrijdag koffie uit. Bestellingen die voor 16:00 worden gedaan op deze dagen, worden nog dezelfde dag verzonden.
 2. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt consument of bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 3. In geval ondernemer de bestelling niet binnen 30 dagen na plaatsing kan uitvoeren, is consument of bedrijf gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
 4. In geval van annulering als bedoeld in artikel 8 lid 3, zal ondernemer het reeds betaalde bedrag, onder aftrek van eventueel openstaande facturen en/of deelleveringen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering, terugbetalen.

Artikel 9 – Abonnement

 1. Consument en bedrijf kan een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd aangaan en die strekt tot het geregeld afleveren van een of meer producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
 2. Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd als bedoeld in lid 1, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor (on)bepaalde duur.

Artikel 10 – Betaling

 • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen door consument en bedrijf uit hoofde van de door hem geplaatste bestelling verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 • In afwijking van lid 1, geldt in geval van een bedrijfsabonnement een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van de factuur.
 • In afwijking van lid 1, verstuurt ondernemer, in geval van een particulier abonnement, elke maand een factuur. Uiterlijk binnen 7 dagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van de factuur, dient consument de factuur te hebben voldaan.
 • Alle betalingen dienen te worden uitgevoerd middels het aangeboden betalingssysteem.
 • Ondernemer kan in voorkomend geval afwijken van bovengenoemd betalingsvoorwaarden.
 • In geval consument of bedrijf in verzuim is, heeft ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden middels een aan consument of bedrijf gerichte schriftelijke verklaring.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde producten blijven eigendom van ondernemer totdat betaling hiervan is ontvangen.
 • Alle risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging komt – in geval van toepassing van artikel 11 lid 1 – vanaf het moment van de in ontvangst name van het product, voor rekening van consument of bedrijf.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en/of klachten

 • Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid anders dan voor het door haar geleverde product. Consument en bedrijf komt geen recht op schadevergoeding toe in geval van onoordeelkundig, nalatig, onzorgvuldig of ongeschikt gebruik van het product.
 • In geval consument of bedrijf niet akkoord is met de kwaliteit van het geleverde product, zal hij hiertoe ondernemer uiterlijk binnen 3 dagen schriftelijk per e-mail en onder vermelding van factuurnummer, product en leveringsdatum, op de hoogte stellen.
 • Consument en bedrijf zenden het product deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd onverwijld terug naar ondernemer. Onvoldoende of niet gefrankeerde zendingen worden niet aanvaard.
 • Ondernemer is gehouden de ontvangen klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen en zich in te spannen het geschil in onderling overleg te slechten.
 • Op alle gesloten overeenkomsten tussen ondernemer en consument en bedrijf is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Gelderland is het bevoegde gerecht.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

 1. Ondernemer zal door consument verstrekte gegevens niet beschikbaar stellen aan derden. Ondernemer verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om een bestelling uit te voeren of om consument op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen en nieuwe producten.